فلش مموری با چاپ طرح اختصاصی شما به صورت لیبل پلی استر و برجسته، نقطه قابل تمایز این فلش مموری نسبت به ما بقی فلش ها امکان چاپ طرح شما با هزینه بسیار کم و تمام رنگی و برجسته بر روی فلش مموری می باشد. فلش مموری تبلیغاتی اپوکسی یا پلی استر توسط این مجموعه به صورت اختصاصی عرضه می گردد.

فلش مموری تبلیغاتی Epoxy یا پلی استر فلش مموری تبلیغاتی Epoxy یا پلی استر فلش مموری تبلیغاتی Epoxy یا پلی استر فلش مموری تبلیغاتی Epoxy یا پلی استر فلش مموری تبلیغاتی Epoxy یا پلی استر فلش مموری تبلیغاتی Epoxy یا پلی استر فلش مموری تبلیغاتی Epoxy یا پلی استر فلش مموری تبلیغاتی Epoxy یا پلی استر فلش مموری تبلیغاتی Epoxy یا پلی استر فلش مموری تبلیغاتی Epoxy یا پلی استر فلش مموری تبلیغاتی Epoxy یا پلی استر فلش مموری تبلیغاتی Epoxy یا پلی استر فلش مموری تبلیغاتی Epoxy یا پلی استر فلش مموری تبلیغاتی Epoxy یا پلی استر فلش مموری تبلیغاتی Epoxy یا پلی استر فلش مموری تبلیغاتی Epoxy یا پلی استر فلش مموری تبلیغاتی Epoxy یا پلی استر